Zpracování osobních údajů

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy

Firma Karel Vakovský, provozovatel e-shopu cvoksport.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Správcem osobních údajů je Karel Vakovský, sídlem Kotěrova 828, 500 03 Hradec Králové, identifikační číslo 698 77 092, zapsaný v ŽR MM Hradec Králové (dále jen „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Karel Vakovský – C.V.O.K. sport, Kotěrova 828, 500 03 Hradec Králové, adresa elektronické pošty cvok.sport@tiscali.cz
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi nakupujícím a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
2. Zpracovateli osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
3. Správce osobní údaje zpracovává na území ČR. Osobní údaje nejsou zpracovávány mimo země EU.

6. COOKIES

1. Web cvoksport.cz používá tzv. cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek, pro jejich optimalizaci, pro získání anonymních statistických údajů a pro marketingové potřeby Správce.
2. Nutné cookies zajišťují funkčnost webu, umožňují procházet web a nakupovat v eshopu. Analytické (statistické) cookies umožňují anonymní měření používání webu. Marketingové cookies umožňují sledování návštěvníka na webu a nabídnutí relevantní reklamy na stránkách partnerů.
3. Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené. Návod na správu cookies, včetně jejich možného zakázání naleznete na http://www.allaboutcookies.org/ .

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, Úřadu pro zpracování osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420234665 111, web: https://www.uoou.cz.
3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Hradci Králové dne 1.1.2019